Boeken door L. T. de Vries - Geervliet


Weet wat je zegt

Uitgeverij H.Nelissen, Baarn, 1991, ISBN 90-244-1278-1

Dit boek is bedoeld voor eerste-jaars HSAO-studenten. De voorbeelden komen uit diverse werkvelden, met een lichte nadruk op het jeugdwelzijnswerk. De theorie is echter algemeen geldig - dus niet werkveld-gebonden - en geschikt voor al die werkvelden waarin sprake is van begeleiding en/of hulpverlening aan mensen, zoals: jeugdwelzijnswerk, ouderenzorg, inrichtingswerk, psychiatrie, maatschappelijk werk, cultureel werk, opbouwwerk, personeelswerk en (speciaal) onderwijs.

Communicatie staat centraal in het hulpverlenersvak. In dit boek komen zowel de theortische als de praktische aspecten van de communicatie aan de orde. De hulpverlener/begeleider heeft geen andere gereedschappen om anderen te begeleiden dan zichzelf. Daarom is het belangrijk dat de aankomende hulpverlener/begeleider zichzelf leert kennen, om zichzelf als 'gereedschap' te kunnen hanteren. Ook aan dit aspect wordt in dit boek veel aandacht besteed.

Terug naar boven


Voorbereiden op supervisie

Uitgeverij H.Nelissen, Baarn, 1993, ISBN 90-244-1476-8

Dit boek is bedoeld voor HBO-studenten die stage (gaan) lopen in het kader van een beroepsopleiding waarin het omgaan met mensen centraal staat. Het dient zowel ter voorbereiding als ter ondersteuning tijdens het stage-leerproces

Supervisie is een manier van leren die steeds meer gebruikt wordt bij de opleiding voor professionele begeleiders/hulpverleners. Door zich hier goed op voor te bereiden kan de supervisant meer profijt hebben van het supervisie-leerproces. Dit boek biedt daarbij de helpende hand. Daarnaast kan het boek gebruikt worden tijdens de supervisie.

Het boek bestaat uit drie delen.
In het eerste deel wordt uitgelegd wat supervisie inhoudt. Vervolgens komt de betekenis van leren tijdens stage aan de orde. Tot slot van dit deel wordt een mensbeeld geschetst dat kan dienen als theoretisch kader voor de thema's die het supervisie-leerproces kunnen beïnvloeden.
In deel twee wordt een aantal thema's beschreven. Door zich hierin te verdiepen krijgt de supervisant meer zicht op de eigen grondhouding; daardoor kan hij/zij een beroepshouding ontwikkelen die gericht is op het toekomstige werk.
Deel drie bevat een aantal veel voorkomende praktijksituaties uit diverse werkvelden. Ze kunnen als voorbeeld en als oefening gebruikt worden. De theorie uit het eerste deel en de thema's uit deel twee worden op deze wijze aan elkaar gekoppeld.

Terug naar boven


Je hoeft je geloof niet te verliezen

Uitgeverij Ten Have, Baarn, 1993, ISBN 90-259-4538-4
Niet meer verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel

In dit boekje beschrijft de auteur een aantal ervaringen die totaal niet strookten met de dogma's waarin ze in de gereformeerde kerk was onderwezen: spontane contacten met 'helpers van gene zijde' en spontane regressies, ook naar vorige levens.

Terug naar boven


Bemiddelen

Uitgeverij SWP, Amsterdam, 1997, ISBN 90-6665-241-1

Dit boek gaat over het methodisch bemiddelen in kleinschalige conflicten tussen mensen in de privé-sfeer. Bijvoorbeeld, conflicten tussen buren of binnen persoonlijke relaties waarbij de partners een beroep doen op bemiddeling die buiten de (therapeutische) hulpverlening valt.
Het is geschreven voor verschillende doelgroepen die zich, al dan niet vanuit hun beroep, met bemiddelen bezig houden. Het richt zich, mede door de vele voorbeelden, vooral op bemiddelaars die niet vanuit hun opleiding helpende vaardigheden tot hun beschikking hebben gekregen. Uit hoofde van hun beroep zullen bijvoorbeeld politiemensen en juristen steeds vaker gaan bemiddelen in kleinschalige conflicten. Ook vindt in een aantal steden buurtbemiddeling plaats: buurtbewoners die zich als vrijwilliger hebben opgegeven bemiddelen desgewenst tussen buren die onderlinge conflicten hebben.

Een methodische aanpak van het bemiddelingsproces vergroot de kans om het gewenste doel te bereiken. Om effectief te kunnen bemiddelen is het noodzakelijk dat de bemiddelaar enig psychologisch inzicht heeft. In het eerste deel van dit boek wordt daarom een beschrijving gegeven van een aantal basisprincipes die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van verschillende soorten conflicten.

In het tweede deel komen twee bemiddelingsmethoden aan de orde. Beide methoden hebben als voorwaarde:

  • degene die bemiddelt gebruikt geen macht tijdens het bemiddelingsproces,
  • de deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het resultaat.
Het derde deel bestaat uit een overzichtelijke samenvatting van beide methoden.

Dit boek is geschreven vanuit ervaringen met buurtbemiddelingsprojecten in Zwolle en Rotterdam.

Terug naar boven


Weet wat je doet

Uitgeverij H.Nelissen, Baarn, 1998, ISBN 90-244-1412-1.

Dit boek is bedoeld voor studenten SPH en MWD ter voorbereiding op en ondersteuning van hun jaarstage-activiteiten. Het kan ook als 'rode draad' dienen gedurende de gehele opleiding wanneer de beroepshouding ter sprake komt. Het boek kan gezien worden als vervolg op Weet wat je zegt, maar kan ook afzonderlijk gelezen worden.

Dit boek wil de werker ondersteunen bij de ontwikkeling van zijn beroepshouding. Deze ontwikkeling is een leerproces. Omdat iedereen zijn eigen leerstijl heeft besteedt de auteur aandacht aan de verschillende manieren van leren. Dit is ook van belang voor het begeleidingsproces: ook de cliënt heeft z'n eigen leerstijl.
Een ander punt dat uitvoerig aandacht krijgt is de mensvisie van waaruit dit boek geschreven is. De auteur beschrijft de consequenties daarvan voor het beroepsmatig handelen van de begeleider. Omdat de werker vanuit zijn eigen (voor ieder weer verschillende) persoonlijkheid, aard en karakter de cliënten begeleid maakt de auteur gebruik van een karaktertypologie die de begeleider kan helpen een beter zicht te krijgen op zichzelf en op de cliënt, die eveneens vanuit zijn eigenheid handelt.
De hulpverlening vraagt veel van de werkers, omdat hun belangrijkste instumenten bij de begeleiding hun eigen persoonlijkheid èn hun vaardigheden zijn. Daarom wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van een aantal basisvaardigheden, zoals het brengen van pijnlijke boodschappen, confronteren, omgaan met conflicten (ook in groepsverband).
Het boek heeft in al zijn aspecten een dubbele laag: het is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de begeleider, maar evenzeer op de persoon die om deze begeleiding vraagt.

Terug naar boven


Werkboek bij "Weet wat je doet"

Uitgeverij H.Nelissen, Baarn, 1998, ISBN 90-244-1427-X

Terug naar boven


Voorbereiden op intervisie

Uitgeverij H.Nelissen, Baarn, 1999, ISBN 90-244-1436-9

Intervisie wordt onder andere gebruikt bij beroepsopleidingen waarbij het omgaan met elkaar centraal staat. Het is een methode om de persoonlijke professionele vaardigheden te vergroten. Intervisie stelt studenten in staat om in groepsverband te leren van elkaars vragen en ervaringen. Ze vergroten hierdoor hun inzichten in zichzelf èn in de ander en leren problemen op te lossen die verband houden met hun (toekomstig) beroep.

Dit boek is bedoeld als een eerste kennismaking met intervisie als leerproces. Het dient zowel ter voorbereiding als ondersteuning van de intervisiebijeenkomsten.
Het boek bestaat uit drie delen. In deel I komen de doelstellingen, de opbouw en de werkwijze van intervisie aan bod evenals het groepsproces. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het leerproces binnen intervisie. Tot slot worden spelregels beschreven die de basis vormen voor een vruchtbare intervisie.
In deel II wordt aan de hand van een aantal thema's dieper ingegaan op zaken die deelname aan de intervisie en de ontwikkeling van een persoonlijke professionele beroepshouding kunnen bevorderen of belemmeren. Elk thema besluit met een aantal vragen gericht op zelfinzicht.
Deel III bestaat uit een aantal voorbeeldsituaties, die als illustratie dienen en als oefeningen gebruikt kunnen worden. De theorie uit het eerste deel en de thema's uit deel twee worden op deze manier aan elkaar gekoppeld.

Terug naar boven


Samen werken

Uitgeverij H.Nelissen, Baarn, 1999, ISBN 90-244-1431-8

Een boek voor ieder die succesvol wil samenwerken met anderen. In veel beroepen is de samenwerking van cruciaal belang. Een goede samenwerking vergroot de effectiviteit en de efficiëntie. Het werkt heel inspirerend. Dit boek gaat over de fundamentele rol die de persoonlijkheid speelt in de samenwerking. Elk hoofdstuk bevat naast theoretische beschouwingen en uitleg ook praktische opdrachten. Deze zijn gericht op vergroting van het zelfinzicht en het leren praktisch om te gaan met de kennis en de vaardigheden die in dit boek behandeld worden. Elk hoofdstuk eindigt met een korte samenvatting in de vorm van een aantal tips die het samenwerken kunnen verbeteren.

Het boek begint, na een algemene inleiding, met de beschrijving van algemeen psychologische processen die een belangrijke rol spelen bij het omgaan met elkaar. Ze geven het kader aan van waaruit het handelen van de mens begrepen kan worden. Aan de hand van een persoonlijkheidstypologie, gebaseerd op Jung, geeft de auteur inzicht in diverse mogelijke reactiepatronen van mensen. Ook worden de verschillende manieren van leren beschreven en in verband gebracht met deze persoonlijkheidstypologie. De consequenties van de leerstijl en de persoonlijkheidstypologie voor het samenwerken komen uitgebreid ter sprake. De belemmeringen die iemand bij zichzelf en bij anderen tegen kan komen tijdens het samenwerken worden besproken, evenals mogelijke manieren om daar mee om te gaan.
Omdat de manier waarop iemand communiceert heel bepalend is voor de samenwerking komt het onderwerp 'communicatie' uitgebreid aan bod. Het is niet voldoende om te beschikken over een zak vol technische vaardigheden. De manier waarop deze gebruikt worden is heel persoonlijk. Er zijn daarom geen algemene reactiepatronen voor te schrijven zonder dat iemands eigenheid geweld aangedaan wordt. Vandaar dat het onmisbaar is om inzicht te hebben in de problematiek die zich bij het samenwerken kan voordoen.
Het is belangrijk de eigen kwaliteiten en die van anderen te kennen om ze effectief en constructief te kunnen gebruiken bij het samenwerken, pas dan kunnen ze creatief aangewend worden. De kwaliteit van de samenwerking is afhankelijk van de persoonlijke eigenschappen. Een team dat de verschillende kwaliteiten van de diverse leden op een verstandige manier bundelt vergroot zijn output. Als ieder tot zijn recht komt en de mogelijkheid heeft zijn latente kwaliteiten te ontplooien komt dit ten goede aan iedereen. Dit boek is bedoeld als ondersteuning van dit ontwikkelingsproces. Het laatste hoofdstuk sluit hierbij aan. Hierin geeft de auteur richtlijnen om succesvol en effectief samen te werken. Hierbij komt een methode aan bod om gebruik te kunnen maken van ieders creativiteit bij het oplossen van problemen en krijgt het omgaan met conflicten de nodige aandacht.

Terug naar boven


Over trauma's gesproken

Uitgeverij H.Nelissen, Baarn, 2000, ISBN 90-244-1446-6

Over trauma's gesproken is met name bedoeld voor gevorderde MWD- en SPH-studenten en voor groepsleiders en hulpverleners die binnen de intra- en extramurale zorg werken. Het is echter door het heldere taalgebruik ook toegankelijk voor een ieder die zich bezig houdt met de gekwetste mens in deze maatschappij.
Hulpverleners en begeleiders, werkzaam binnen de intra- of extramurale zorg, krijgen dagelijks te maken met cliënten die op een of andere manier in een situatie verkeren, of verkeerd hebben, waarin ze zich emotioneel bedreigd hebben gevoeld; ook het feit dat iemand (noodgedwongen) hulp van anderen moet aanvaarden wordt vaak als bedreigend ervaren. Het is één van de taken van de hulpverlener of begeleider cliënten te helpen bij het verwerken van de gevoelens die daardoor ontstaan.
Om deze hulp te kunnen bieden heeft de hulpverlener kennis, inzicht en vaardigheden nodig. Inzicht in de fysieke en psychische reacties van mensen die zich in emotioneel bedreigende situaties bevinden, inzicht in de manier waarop de gevoelens, tijdens een dergelijke situatie ontstaan, verwerkt kunnen worden. Ook is inzicht nodig in de manier waarop eigen niet verwerkte emoties en gevoelens van vroeger invloed uitoefenen op de hulpverlener.

Bovengenoemde onderwerpen worden in de eerste hoofdstukken uitvoerig beschreven. Daarna komen de basisvaardigheden voor de hulpverlening aan bod. Vervolgens maakt de hulpverlener kennis met een aantal muzische hulpmiddelen die het verwerkingsproces kunnen ondersteunen.
Tot slot komt in dit boek de noodzaak van een professionele ondersteuning aan de orde.
Hulpverlenen is een uitdagend beroep dat niet zonder verdere professionalisering volgehouden kan worden. Professionalisering doet de kwaliteit van de hulpverlening toenemen en kan als een onderdeel van burn-out-preventie functioneren.

Het boek nodigt de (aanstaande) hulpverlener uit zijn eigen creativiteit te gebruiken. De talrijke voorbeelden geven hiertoe een aanzet.

Terug naar boven


Helen en genezen

Uitgeverij H.Nelissen, Baarn, 2000, ISBN 90-244-1471-7

Dit boek is bedoeld als hulpmiddel voor hulpverleners bij het doorverwijzen naar de meest voorkomende alternatieve therapieën. Het geeft een globaal overzicht van verschillende therapieën gericht op genezing van lichamelijke en psychische klachten. Mensen die genezing zoeken en in de reguliere gezondheidszorg geen voldoende bevredigende hulp vinden, gaan vaak op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Dit boek biedt de professionele hulpverlener informatie om een cliënt bij een dergelijke zoektocht te ondersteunen. Ook is het boek gericht op de geïnteresseerde leek die kennis wil maken met alternatieve therapieën. Overigens kan het boek ook als naslagwerk gebruikt worden.

Het boek begint met een beschrijving van het holistische mensbeeld dat als kader voor de meeste geneeswijzen dient. Om de lezer vertrouwd te maken met de taal die bij een groot aantal alternatieve therapieën wordt gebruiken geeft de auteur een korte beschrijving van veelgebruikte basisbegrippen als levensenergie, meridianen, aura, chakra en blokkade.
Er wordt specifieke aandacht besteed aan geneeswijzen die gebruik maken van natuurlijke mogelijkheden; lichaamsgerichte therapieën, ondersteunende therapieën en psychotherapieën. Ook komen therapieën aan bod die een duidelijke verbinding hebben met religie en levensbeschouwing en wordt oude 'wijseid' waar mensen al eeuwen gebruik van maken besproken.

Terug naar boven
Home Uitleg Kinderen Liet Contact FAQ


Copyright © 2003, L.I.E.T.-therapie
Laatste revisie: 4 juni 2014
URL: http://www.usdat.nl/liet-therapie/boeken.html
Contactgegevens bevinden zich op deze pagina